Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ανθρώπινο Δυναμικό την Stella Hotels, με τα υψηλά πρότυπα λειτουργίας και τα ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά της εταιρείας, αποτελεί προτεραιότητα της Διοίκησης.


Οι εργαζόμενοι μας απολαμβάνουν ένα άριστο περιβάλλον εργασίας και ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και σταθερή επαγγελματική πρόοδο με αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανταμοιβών.


Copyright © - 2018 - Stella Hotels